รหัสผ่าน

รหัสผ่านต้องมีความยาว 8-20 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์